طراحی داخلی

موقعیت: شهرک غرب
همواره در طراحی سعی شده است علایق کارفرما در نظر گرفته شود و خواسته وی چشم انداز پروژه را تعیین کند و تیم طراحی آن را با علم معماری خود بر اساس دانش روز دنیا با تکیه بر اصول معماری آن را اجرا کنند. کانسپت اولیه بر اساس واژگان سبک ، معلق، خوانا بنا شد و طرح نهایی گویای این مسئله است. فضاهای عمومی مجتمع در راستای همخوانی با محیط طبیعی و نما از منظر رنگ و مصالح طراحی و اجرا شد.

 

Let’s sit down
and talk about
your vision


Contact with us